15 55.6786885 12.5689312 https://project4.dk none 0 arrow 1 1 Your e-mail has been sent! A problem has occured. Please try again. NEW HOT SALE cookie-true 400

GRATIS HJEMMELEVERING I DK // FRI FRAGT I DK // WORLDWIDE SHIPPING

0
  • No products in the cart.

Produktinformation:
På Project4.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til sales@project4.dk via www.Project4.dk

Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Priserne ændres løbende – og ofte fra dag til dag. Køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen, såfremt project4.dk accepterer ordren. Alle priser er inkl. moms.

Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på project4.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra project4.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til project4.dk om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem køber og project4.dk er først indgået når project4.dk ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud.

Betaling:
De kontooplysninger køber indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er køber og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om køber. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra købers konto så snart varen afgår fra project4.dk

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:
Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.

Reklamation:
Ved køb af kolonialvarer og nonfood gælder følgende: Reklamation skal ske indenfor rimelig tid efter varens modtagelse og køber er således forpligtet til at undersøge varen snarest muligt efter modtagelsen.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
Project4.dk har gjort det nemt for køber at få relevant information på andre hjemmesider igennem links. Disse hjemmesider er uden for project4.dk ‘s kontrol. Project4.dk kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.
Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og project4.dk, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til project4.dk egen beskrivelse.
Project4.dk er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for project4.dk ‘s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
Project4.dk giver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret:
Meddeler køber project4.dk, at køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler project4.dk det modtagne beløb.
Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Køber skal sende varen i original stand med hangtags samt prismærker og forsvarligt emballeret – sammen med en kopi af fakturaen og bedes venligst skrive tydeligt at der ønskes at gøre brug af fortrydelsesretten og få tilbagebetalt varens pris.
Køber kan også fortryde sit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.
Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private) – det gælder ikke varer afhentet i Project4.dk’s butik og heller ikke varer solgt til virksomheder.
Project4.dk betaler de modtagne beløb, når den returnerede varer modtages i ubrugt og ubeskadiget stand.

Hjemmesiden www.project4.dk drives af firmaet:
NEVERSTONE Cph. CVR nr: 33932588
TELEFON 0045 26846606,
ADRESSE Larsbjørnsstræde 19 st. tv, 1454, København K

Forbehold for ændringer:
Project4.dk forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Betalingsformer:
På webshoppen accepteres: Dankort, eDankort, VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, JCB Cards.

Links:
PBS – Pengeinstitutternes Betalings Service www.pbs.dk
FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk
Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk
Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk
Forbrugerinformation www.forbruger.dk

Product information:
On Project4.dk the essential characteristics of the products are disclosed. For additional information or questions regarding existing information, send an e-mail to sales@project4.dk from www.project4.dk

Prices:
All prices are current prices and only applicable on the day of ordering. Prices change continuously and from day to day. Buyer is invoiced at the current price of the day of ordering provided that project4.dk accepts the order. All prices include VAT.

Ordering:
Products presented with prices on project4.dk are not binding tenders but only an invitation to make an offer. In the event of Buyer ordering products from project4.dk it does not constitute a binding acceptance from project4.dk, but however a binding offer from Buyer to purchase the product at the given terms. A binding agreement between Buyer and project4.dk is only concluded when project4.dk by way of an order confirmation accepts the offer submitted by Buyer.

Payment:
Buyer’s account information entered when purchasing a product on project4.dk will be sent directly to PBS in encrypted format (SSL) only legible by PBS and Buyer. Thus no one else sees or stores Buyer’s personal information. When making a purchase with credit card the amount is withdrawn from Buyer’s account as soon as the products ordered depart project4.dk

The risk of accidental loss or deterioration:
Only at the time when the products ordered have come into possession of Buyer, the risk of the products ordered being perished or damaged due to accidental circumstances, passes to Buyer.

Invoking lack of conformity:
When purchasing non-food products the right to invoke lack of conformity is as follows: Invoking lack of conformity must be done within reasonable time after receiving the products.

Disclaimer and warranty:
Project4.dk has made additional information from other websites easily accessible through links. These websites are beyond the control of project4.dk. Project4.dk can under no circumstances be held liable for the content on these websites.

Additional information from these websites about the products ordered on project4.dk is not a part of the description of the products ordered in the agreement between Buyer and project4.dk, and the products thus meets the expectations of the Buyer when they correspond to the description of project4.dk.

Project4.dk cannot be held liable for direct or indirect losses as a result of the ordered products being delivered too late to Buyer or if they are suffering from defects, when the delay or the defects are due to actions or omissions of Buyer or other circumstances beyond the control of project4.dk for instance war, rebellion, disturbances, fire, state interference, seizure, currency restrictions, labor disputes of any kind, including strike and lockout, or equivalent.

Project4.dk provides no independent warranty on ordered products; Buyer only obtains the warranties provided by the manufacturer.

Cancellation
If Buyer announces to cancel the purchase within 14 days after receipt project4.dk refunds the amount received.

Products returned UFRANCO or COD are denied receipt. Products must be returned in their original condition with hangtags and price labels, and properly packed together with a copy of the invoice. Buyer is encouraged to please write clearly that he or she wishes to cancel the purchase and have the price of the ordered products refunded.

Buyer can also cancel the purchase by denying receipt of the shipment. These rules of returns applies for all products sold as a distance sale to a private person, however not for products picked up at the Project 4 store or products sold to businesses.

Project4.dk refunds the amount received when the returned products are received in unused and undamaged conditions.

The website Project4.dk is operated by the company:
NEVERSTONE Cph.
CVR/VAT number: 33932588
Address: Larsbjørnsstræde 19 st. tv., 1454 Copenhagen C. Denmark
Tel: 0045 26846606
Subject to change:

Project4.dk reserves the rights to revise and update the rules and conditions applicable for this website. Thus Buyer is encouraged to regularly keep informed.
Payment methods:
On the webshop we accept: Dankort, eDankort, VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, JCB Cards.

Links:
PBS – Pengeinstitutternes Betalings Service www.pbs.dk
FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk
Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk
Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk
Forbrugerinformation www.forbruger.dk

BUY FOR ME

E-mail Preview

Would you please buy this awesome piece for me dear? :)

SHOP NOW

Design Options

E-mail Settings